Flygplats Bild Swedavia

I många forum, inklusive politiska debatter, diskussioner om affärsstrategier och olika sociala rörelser, hamnar klimatförändringar och miljöpåverkan som orsakas av mänskliga aktiviteter ofta i fokus. Koldioxidutsläppen från flygindustrin är ett sådant exempel och måste minskas drastiskt för att industrin ska kunna uppfylla sitt miljömål för 2050. Kommersialisering av biojetbränsle kan spela en nyckelroll i detta avseende. Kommersiell användning av biojetbränsle beror slutligen på befintliga regler och villkor för marknadsutveckling, inklusive riktade policyalternativ och frivilliga betalningssystem, till exempel flygresenärens villighet att betala en prispremie. Huvudfyndet i denna studie var att knappt 80 procent av de deltagande organisationerna var villiga att betala ett pristillägg för flygning med biojetbränsle. Den genomsnittliga villigheten att betala var emellertid bara för en extra 16,8 procent av grundpriset på flyg, vilket inte är tillräckligt högt för att täcka även det lägsta extrakostnaden för flygbolagen att använda en 50/50 bränsleblandning. Ett prisbidrag på 16,8 procent skulle möjliggöra en blandning av 44 procent biobränsle och 56 procent konventionellt jetbränsle, medan den genomsnittliga villigheten att betala på 11,9 procent för alla organisationer som svarade på undersökningen skulle möjliggöra en blandning av 31 procent biobränsle och 69 procent konventionellt jetbränsle.

Resultatet visar dock att en tredjedel av alla organisationer är villiga att betala tillräckligt för att täcka kostnaderna för att använda 50/50 blandning av biojetbränsle till löpande priser. Resultaten tyder också på att användningen av en lägsta kostnadens resepolitik, även om den kommuniceras som att miljövänlig resa ska prioriteras, kan begränsa efterfrågan på biobränsle. Sammantaget är resultaten relaterade till organisatoriska egenskaper motstridiga, vilket var oväntat med tanke på att företagens sociala ansvar har lyfts fram som en viktig riktning för strategisk företagsledning.

Louise Goding, Mikael Andersson-Franko och Carl Johan Lagerkvist.

Läs mer om artikeln här .

Pin It on Pinterest

Share This