Om Fossilfritt flyg 2045

Fossilfritt flyg 2045 är mötesplatsen och nätverket för samarbete och ökad samsyn, för att påskynda omställningen till fossilfrihet inom flyget. Vi samlar myndigheter, näringsliv, offentliga aktörer, akademi och de branscher som återfinns inom ekosystemet för ett fossilfritt flyg.

Fossilfritt flyg 2045 är en öppen arena för övergång till ett mer hållbart långväga resande. Vår strävan är att ingjuta mod i alla aktörer inom ekosystemet så att Sverige kan bli självförsörjande på hållbart flygbränsle. Vi ska arbeta tillsammans med stor transparens för att erbjuda faktabaserad, oberoende granskning av kunskap och aktörer inom ekosystemet för hållbart flyg. 

 

Grundare

Maria Fiskerud, klusterledare för Fossilfritt flyg 2045
maria.fiskerud@ri.se

Lena Wennberg, miljöchef Swedavia

Lars Andersen Resare, hållbarhetschef SAS

Våra aktörer

Bio4Energy

Forskningsmiljö ledd av Umeå universitet. Fokus på biodrivmedel, gröna kemikalier och nya material baserade på skogsråvara eller organiskt avfall.

Roll i FFT2045: Bio4Energy har gått in som medlem i konsortiet med en insats på 10 000 kronor per år.

Är med i FFT2045 eftersom: Bio4Energy-forskare och partner har tagit fram en metod för att tillverka biojetbränsle och ligger i framkant när det gäller FoU på området. Vi hoppas kunna fortsätta driva utvecklingen av hållbart flygplansbränsle, tillsammans med parter och medlemmar i konsortiet FFT2045.

Bioshare AB

Teknik- och projektutvecklingsbolag, arbetar med samproduktion av bränslen och kemikalier i förbränningsanläggningar inom industri och kraftvärmesektor.

Roll i FFT2045: Leverantör av teknik för förgasningsbaserad produktion av biojet. BioShare driver och deltar i projekt tillsammans med anläggningsägare som syftar till samproduktion av flygbränsle från skogsråvara i existerande kraftvärmeverk.

Är med i FFT2045 eftersom: Vill inom ramen för klustrets verksamhet bidra till att öka kunskapen om tekniska möjligheter till samproduktion av flygbränsle i existerande industriella strukturer och delta i diskussionen om faktorer som påverkar marknaden för grönt flygbränsle.

BRA

Flygbolaget BRA flyger främst inrikestrafik. Stockholm-Bromma är navet men BRA flyger från Malmö i söder till Umeå i norr.

Roll i FFT2045: Vill vara med och driva arbetet framåt tillsammans med andra aktörer.

Är med i FFT2045 eftersom: Vi tycker att det är viktigt att samverka för att skynda på flygets omställning mot fossilfritt.

COWI AB

Teknikkonsultbolag med expertkompetens inom industri, infrastruktur, byggnad och fastighet, miljö, riskhantering och projektledning.

Roll i FFT2045: Medlemsföretag som bidrar i workshoppar och expertgrupper med specialister inom bioraffinaderi, teknikutvärdering, stadsutveckling, miljötillstånd och projektering av anläggning. Delar kunskap och skapar bättre förutsättningar att realisera idéer.

Är med i FFT2045 eftersom: COWI utvecklar tillsammans med partners framtidens hållbara samhällen. Det är hög tid att realisera omställningen till fossilfritt bränsle, för detta krävs investeringar och rätt kompetens. Väljer att delta forum som har stor potential att göra skillnad. COWI har ambition, erfarenhet och kunskap att bidra till utvecklingen.

European Flight Service

EFS erbjuder flygningar med affärsjet till kunder i hela världen. Företaget är också mycket engagerade i miljöarbetet mot ett grönare flyg samt att bidra till samhällsnyttiga funktioner.

Är med i FFT2045 eftersom: Vi tror på flyget som transportgren men vill gärna se ett grönare flyg än vad som kan erbjudas idag.

KLM Royal Dutch Airlines

KLM Royal Dutch Airlines startades 1919 och är sedan dess en pionjär i flygbranschen. 2018 flög KLM 34,2 miljoner passagerare via sin hub i Amsterdam.

Är med i FFT2045 eftersom: KLM är övertygade att det är möjligt att göra flygbranschen mera hållbar. Redan 2011 flög bolaget kommersiellt med biobränsle och 2018 använde man 1 318 ton av biobränsle. Rutten mellan Växjö och Amsterdam är den mest hållbara tack vare en kombination av biobränsle och klimatkompensering.

KLM jobbar för att öka efterfrågan och produktionen av SAF. Tillsammans med flera svenska partners undersöker man potentialen för produktion av bioflygbränsle i Småland samt de regionalt mest lovande värdekedjorna och olika produktionstekniker.  Läs mer om KLM och hållbarahet här.

IVL Svenska Miljöinstitutet

IVL Svenska Miljöinstitutet har Sveriges bredaste miljöprofil. Till skillnad från många andra aktörer förenar vi tillämpad forskning och utveckling i nära samverkan med näringslivet och det offentliga. Våra konsultuppdrag vilar på vetenskaplig grund och vår forskning präglas av tvärvetenskap och systemtänkande.

Är med i FFT2045 eftersom: Bidra till omställningen till ett fossilfritt flyg 2045 genom projekt och samarbete.p>

Mälardalens högskola

We work on hybrid-electric, all electric and biofuel fire jet aircraft design

Roll i FFT2045: Westander bidrar med kunskap om kommunikation och opinionsbildning.

Är med i FFT2045 eftersom: Westander vill bilda opinion och bidra till politiska beslut som minskar flygnäringens klimatbelastning.

NISA, Nordic Initiative for Sustainable Aviation

Arbetar för utveckling av hållbar luftfart och samordning av aktiviteter i alla nordiska länder

Roll i FFT2045: Bidra till samordning av projekt mellan forskningsmiljöer, organisationer, företag och länder.

Är med i FFT2045 eftersom: Vill bidra till utvecklingen av hållbara biobränslen, syntetiska bränslen, elbränslen och elektriska flygplan liksom ökad hållbarhet i och runt flygplatser, inklusive transport, energiförsörjning, energibesparing etc.

Pöyry Sweden AB

Management rådgivning och projektering inom industri och infrastruktursektorerna.

Är med i FFT2045 eftersom: Vi har i strategin att arbeta för ett fossilfritt Sverige och är sedan tidigare medlemmar i Fossilfritt Sverige. Vi jobbar både inom management rådgivning och inom projektering med ”fossilfria” projekt inom förnybar energi och inom bioraffinering.

Flygresor.se

Flight comparison site in Sweden and Norway: Flygresor.se and Flyreiser.no

Är med i FFT2045 eftersom: We want to be a part of driving the development towards fossil free flights and think that we can contribute.

Södra Skogsägarna

Södra ägs av 52 000 skogsägare. Utvecklar hållbart skogsbruk och förädlar råvaran via 3 massabruk och 7 sågverk. Bygger en metanolanläggning, är delägare i SunPine och Silva Green Fuel.

Roll i FFT2045:Är med i FFT 2045 både för intresse i råvara, produktion av bioflygbränsle och med höga hållbarhetsmål kring transporter.

Är med i FFT2045 eftersom: Vill samverka kring utveckling av hållbart bioflygbränsle och bevaka den enskilda skogsägarens intresse i utvecklingen. Möjliggöra att ha fossilfria transporter till 2030.

Westander

Pr-byrå. Hjälper företag och organisationer att skapa publicitet, bilda opinion och påverka politiska beslut. Vill att fler deltar i samhällsdebatten.

Roll i FFT2045: Westander bidrar med kunskap om kommunikation och opinionsbildning.

Är med i FFT2045 eftersom: Westander vill bilda opinion och bidra till politiska beslut som minskar flygnäringens klimatbelastning.

Det här gäller för dig som är/blir aktör

Att vara aktör i Fossilfritt Flyg 2045 är det enklaste sättet att bidra till vårt arbete. Som aktör blir du en del av ett sammanhang där du kan vara med och göra skillnad. Innovationsklustret är en plattform för aktivt deltagande och samverkan mellan ett stort antal aktörer vars gemensamma målsättning är ett fossilfritt flyg.

Där genomför vi ett stort antal events, både fysiska och digitala, där du kan delta. Det handlar om workshops och övningar, eget arbete i expertgrupper, föreläsningar om viktiga områden och frågor, utbildningar och webinarier. Vid varje event ges tid till samtal, frågor och diskussioner, med syfte att lyfta viktiga frågor och skapa samverkan.

Som aktör får du:

– delta aktivt i Innovationsklustrets olika arbetspaket, vara med att genomföra framtidsanalys, ta fram färdplan och behovsanalys.

– delta i workshops, utbildningar, webinarier och seminarier, där du får dela med dig av dina egna kunskaper och insikter samt tillfällen att ställa frågor och diskutera med andra.

– tillgång till och möjlighet att samverka med ett stort nätverk av aktörer kring fossilfritt flyg, både nationellt och internationellt.

– möjlighet att marknadsföra dig/din organisation i samband med den kommunikation vi gör, till exempel på vår webbplats.

– ta del av den löpande omvärldsbevakning vi genomför.

– delta i våra expertgrupper, där du får bidra med expertkompetens som är avgörande för vårt arbete.

– hjälp med att skriva ansökningar som rör fossilfritt flyg.

Som deltagande aktör betalar du en avgift på 10 000 kr per år. Aktörer bidrar också till projektet genom nedlagd tid i olika sammanhang (s k in-kindtid) bl a genom att bidra i workshops samt ingå i expertgrupper och analysgrupper.

Läs också: 

Innovationsklustrets intentionsförklaring
Bli aktör

Pin It on Pinterest

Share This