Nina Al-Ghussein Norrman, Foresight Specialist på RISE

Nina Al-Ghussein Norrman.

Möt Nina Al-Ghussein Norrman, Foresight Specialist på RISE, och en av nyckelspelarna i projektet Fossilfritt Flyg 2045.

Nina Al-Ghussein Norrman arbetar med en av de centrala delarna i projektet: Framtidsanalysen. I intervjun berättar hon om framtidsanalysen och dess syfte att samla alla intressenter, alla delar av ekosystemet kring fossilfritt flyg.

Vilken roll kommer du att ha i projektet?

– Min roll är att, tillsammans med mina RISE-kollegor Jesse Fahnestock, Daniel Bengtsson och Elena Talalasova, genomföra den framtidsanalys som är en av de centrala delarna i projektet. Resultatet av framtidsanalysen, vilket vi kommer att leverera i slutet av projektet – mot slutet av 2020 – är en färdplan som ska visa hur vägen mot fossilfritt flyg 2045 kan se ut, och en behovsanalys, som så konkret som möjligt ska tala om vad vi behöver göra för att nå dit.

– I arbetet med framtidsanalysen genomför vi en rad workshops tillsammans med medlemmar och andra intressenter. När man genomför en framtidsanalys är ekosystemet kring den fokusfråga man har, i vårt fall ”hur ska vi kunna nå fossilfritt flyg till 2045”, en viktig del av arbetet. De experter och intressenter vi har bland partners, medlemmar och andra, gör en viktig delen av arbetet, bland annat genom att titta in i framtiden inom sitt expertområde och identifiera trender där. Med dessa trender som underlag bygger vi sedan scenarios, som kan visa olika möjliga framtider, eller olika vägar att ta oss till fossilfritt flyg inom tidsramen.

Gör bakgrundsintervjuer

– Så här långt har vi genomfört bakgrundsintervjuer med en rad medlemmar, för att ta reda på hur deras tankar går. Vi har också genomfört vår första workshop, en historisk scanning där deltagarna fick titta på historiken för bioflygbränsle; vilka händelser och faktorer som har skapat det nuläge för fossilfritt flyg som vi har idag. Utifrån det nuläget tittar vi i framtidsanalysens nästa steg på vad vi kan se framöver, vilka trender i omvärlden som vi tror starkast kommer att påverka fossilfritt flyg under de kommande åren och fram emot 2045. Detta kommer vi göra i vår Trendspaningsdag den 16 april.

Varför är det viktigt att ha med det breda ekosystemet i arbetet med Fossilfritt Flyg 2045?
– Om jag ska förklara begreppet ekosystem i den här kontexten är det en modern och utökad uppdatering av begreppet värdekedja. Vi har en central värdekedja, om man tänker ”från skogen till vingen”, d v s från skogsråvaran till tankning in i flygplanet, men vi anser att vi behöver bredda och ta hänsyn till alla intressenter som på ena eller andra sättet påverkar området fossilfritt flyg i vårt arbete. Därför pratar vi om ett ekosystem.

Att skapa en marknad

– Utmaningen handlar om att skapa en marknad. Det är en komplex utmaning, med komplexa drivkrafter, där många aktörer – som av naturliga skäl har sina egna agendor – kommer att behöva ingå i ett fungerande system för att det ska bli verklighet. Men hur ska systemet se ut? Vad behövs för att få det att fungera? Vi har flera lovande spår inom forskningen men idag ingen kommersiell produktion. Ingen vet heller vad kunden kommer att vara villig att betala för varan när den finns? Hur ska utvecklingen finansieras? Hur utvecklas den allmänna uppfattningen om flygande framöver? Vi hoppas kunna svara på en del av dessa frågor.

– En marknad drivs ofta till stor del av slutkunden, alltså i vårt fall vi som flyger i olika sammanhang – privat och på jobbet. Vi resenärer är rätt konfunderade kring flygande i dag. Måste vi sluta resa? Ska vi skämmas när vi reser? De flesta resenärer vet inte ens att bioflygbränsle existerar, och att man faktiskt kan flyga med det i dag. Så ökad kännedom är en viktig del av att skapa en fungerande marknad. Att arbeta med ett brett perspektiv som representerar hela ekosystemet är ur min synvinkel avgörande för kvaliteten på resultatet vi levererar.

Fossilfrihet ett självklart mål

Tror du att vi kommer att ha ett fossilfritt flyg till 2045? Vad är då, enligt dig, viktigast att vi gör fram till dess?

– Ja, jag tror att vi lyckas. Det finns starka krafter, från så många håll, som driver på utvecklingen – inte minst regulatoriska krav. Jag märker att fokus på hållbarhetsmålen under den senaste perioden ökat allt snabbare, både bland företag och hos konsumenten. Det är en stark drivkraft för förändring. Än så länge lever möjligheterna med bioflygbränsle fortfarande lite i det fördolda, men det ska förhoppningsvis komma att ändras. Vi varken kan eller vill sluta flyga, vi vill inte heller skämmas. Så resenärerna kommer också att driva efterfrågan när de inser att det är möjligt att flyga grönt.

– Jag är också övertygad om att innovation av många olika slag kommer att flockas kring fossilfritt flyg när kännedomen ökar. Nya tjänster, samarbeten och nya affärsmodeller kommer att skapas. Både vi och varor kommer att resa i luften på andra sätt än idag på längre sikt. Flygtrafik och andra trafikslag smälter samman i olika mobilitetslösningar för att få framtidens hållbara resande att fungera. Innovationer inom sektorn kommer att ha fossilfrihet som ett självklart mål och en förutsättning!

Pin It on Pinterest

Share This