barrträd bild pixabay

Projektbeskrivning

Projektet är finansierat av Trafikverket och har till syfte att utveckla och skapa förutsättningar för produktion av bioflygbränsle i Sverige med restprodukter från skogen som hållbar huvudråvara.

Målet är att identifiera möjligheterna för en inhemsk och hållbar produktion av bioflygbränslen. Detta nås genom en utvärdering av teknikspår för att identifiera potential och utmaningar för storskalig och kontinuerlig produktion.
Projektet fokuserar framför allt på processen ”Alcohol to Jet” där etanol producerad från skogsavfall och sedan konverteras till bioflygbränsle i en katalytisk process. Projektet kommer också att belysa alternativa teknologier för att ge en övergripande bild av tidsaspekter, möjligheter och hinder i att nå en produktion av hållbart producerat flygbränsle från restprodukter från skogen. Projektet kommer att utvärdera teknologierna i en benchmarkstudie som inkluderar följande aspekter:

• Tekno-ekonomisk utvärdering av utvalda processer för produktion av bioflygbränsle från restprodukter från skogen
• Analys av certifieringsprocessen av bioflygbränsle
• Lokalisering samt värdekedje- och intressentanalys, inkl. ”time-to-market” och framtagning av affärsmodeller (t.ex. former för olika avtal och finansieringsmodeller)
• Övergripande hållbarhetsanalys för hela produktionskedjan, ”well-to-wing”

Resultaten kommer peka ut ett antal möjligheter, hinder, ramverksvillkor och prioriteringar för kommande faser, det vill säga investeringsplan och senare konstruktion och drift av produktionsanläggning.
En hållbar produktion av bioflygbränslen från restprodukter från skogen måste utgå från en nationell kontext med den bioråvara som finns tillgänglig och hur denna fungerar inom olika produktionstekniker, hur slutprodukten kan certifieras samt hur en lönsam värdekedja kan utvecklas. Förtroendet för och acceptansen av ett biobränsle är starkt kopplat till frågor om hållbarhet och därför är robusta hållbarhetsanalyser centrala i det föreslagna projektet.

Bakgrund

Sverige har målsättningen att minska de nationella utsläppen av växthusgaser med 85 procent år 2045 från 1990-års utsläpp. Detta omsätts i transportpolitiken i olika mål som strävar efter ett brutet fossilberoende och minskade växthusgasutsläpp. Flyget är generellt mindre tydligt inkluderat än vägbundna transporter, men inrikesflyg finns med i EU:s utsläppshandel. Klimatpolitiken kommer därmed även i fortsättningen att ha stor påverkan på transportsektorn i form av styrmedel för bränslen och växthusgasutsläpp.
Flygbranschen har även satt det gemensamma globala målet att reducera koldioxidutsläppen med 50 procent från 2005-årsnivå innan år 2050. Nationellt är branschens mål att inrikesflyget ska vara fossilfritt år 2030 och in-och utrikes flyget ska var fossilfritt 2045. För att nå målen krävs flera olika åtgärder däribland ökad användning av bioflygbränsle. Bioflygbränsle är ett så kallat drop-in bränsle som kan blandas med fossilt bränsle och som inte kräver några förändringar på själva flygplanet. Maxgränsen för inblandning är idag 50 procent där inblandat biobränsle måste vara certifierat enligt ASTM D7566.
Idag finns ingen produktion av certifierade bioflygbränslen i Sverige. Studier visar dock att svensk skog kan utgöra en hållbar resursbas. Produktion från skogsråvara kräver innovationer i form av implementering av nya teknologier genom nya värdekedjor och möjligen nya styrmedel eller andra stödfunktioner. Sverige är utomordentligt väl positionerat för att bli en föregångare i utvecklingen av bioflygbränslen: vi har ett väl utvecklat skogsbruk, en stark cleantech-sektor, och ett starkt konsument- och företagsengagemang när det gäller klimatutmaningar.

Projekttid och budget

Projektet löper från januari 2018 till augusti 2019 och finansieras av Transportstyrelsen. Total omsluter budgeten 2 miljoner kronor.

Arbetspaket

Projektet är uppdelat I fyra arbetspaket:

ARBETSPAKET 1 : TEKNO-EKONOMISK UTVÄRDERING AV VÄRDEKEDJAN FÖR PRODUKTION AV BIOFLYGBRÄNSLE
Syftet med arbetspaket 1 är att utvärdera olika teknik-koncept för produktion av bioflygbränsle med avseende på time-to-market, investerings- och driftkostnader samt hur väl den passar SEKAB’s teknikplattformar. Viktiga aktiviteter är utvärdering av teknologier och teknologileverantörer, tekno-ekonomisk utvärdering samt demonstration och försök för att verifiera koncept..

ARBETSPAKET 2: BEDÖMNING AV RÅVARU TILLGÅNG OCH VÄRDEKEDJANS HÅLLBARHET
Att säkerställa en hög nivå av hållbarhet är viktigt i hela värdkedjan. Om det är det eller ej beror till stor del på vilken råvara som används, samt produktionsprocessens utformning. I arbetspaket 2 kommer projektet att undersöka tillgången på råvara, samt beskriva och diskutera värdekedjans livscykelanal enligt förslaget i Arbetspaket 1.

ARBETSPAKET 3: BYGGA AFFÄRSMODELLEN
Med hjälp av resultat från WP 1 och WP 2, kommer WP 3 att förbereda affärsmodell för en anläggning i Sverige. Aktiviteterna inkluderar policyanalys, identifiering av riskmekanismer och utveckling av en färdplan mot kommersialisering. Denna färdplan syntetiserar de resultat som uppnåtts i projektet och kan användas som input för finansiering av nästa steg mot kommersialisering.

ARBETSPAKET 4: PROJEKTLEDNING OCH KOMMUNIKATION
Arbetspaket 4 syftar till att främja och säkra projektets framdrift. Detta genom att koordinera de olika aktiviteterna i övriga arbetspaket. Dessutom har projektet som mål att öka allmänhetens kunskap om bioflygbbränsle genom att kommunicera ut projektresultat genom bland annat en projekthemsida..

Organisation och partners

I projektet ingår fem organisationer som tillsammans skapar en kunskapsplattform som möjliggör en resurseffektiv och säker leverans av projektets mål. Gemensamt kommer parterna att genomföra systematiska analyser, ur såväl tekniska, ekonomiska och hållbara perspektiv, av förutsättningarna för utveckling av certifierad bioflygbränsle i Sverige.

COWI är ett ledande konsultföretag som skapar mervärde för kunder och samhället i stort genom sin helhetssyn – som de kallar det 360-graderslösningar. COWI har kompetens i världsklass när det gäller teknik, ekonomi och miljövetenskap och hanterar utmaningar från många olika angreppspunkter. COWI skapar fungerande helhetslösningar för våra kunder och bidrar på så sätt till hållbara, fungerande samhällen världen över. Med kontor i hela världen kan de kombinera global närvaro med lokal kunskap och ta sig an projekt var som helst i världen – oavsett storlek.
Fly Green Fund är en ekonomisk förening, utan vinstintresse, som ger företag och privatpersoner möjlighet att reducera sitt klimatavtryck vid flygresor genom bioflygbränsle. Målet är att, genom att öka efterfrågan, få igång storskalig lokal produktion av bioflygbränsle i Norden. På så sätt bidrar Fly Green Fund till att Sverige och Norden driver utvecklingen av bioflygbränsle och därmed minskar det globala klimatavtrycket.

RISE är Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner. I internationell samverkan med företag, akademi och offentlig sektor bidrar vi till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle. Våra 2 700 medarbetare driver och stöder alla typer av innovationsprocesser. RISE är ett oberoende, statligt forskningsinstitut som erbjuder unik expertis och ett 100-tal test- och demonstrationsmiljöer för framtidssäkra teknologier, produkter och tjänster.

SEKAB är ett företag som fokuserar på utveckling av teknologier för att konvertera cellulose till socker, etanol och andra material. SEKAB E-Techology har 20 medarbetare som arbetar med kommersialisering, utveckling och operation av demon-anläggningen BDP (Biorefinery Demo Plant). SEKAB E-Technology har utvecklat teknisk kunskap, process kunskap, patent, och tecknologier för produktion av fermenterbara socker, ligning och etanol från lignocellulosikt biomassa under en teknologiplattform kallad CelluAPP®.

SkyNRG grundades 2009 med målet att stödja den globala marknaden för bioflygbränsle och är idag världsledande inom området. SkyNRG levererade bränsle till den första flygningen som gjordes på biobränsle 2011 och har sedan dess levererat biobränsle till flesta kommersiella flygningarna som gjorts fram till dags dato. SkyNRG förser såväl flygbolag som andra kunder med bioflygbränsle och ansvarar för hela leveranskedjan. SkyNRG har stor erfarenhet och kunskap kring förutsättningar och styrmedel som påverkar marknaden och där med också utveckling, produktion och leverans av hållbara bränslen för flyg globalt.

Swedavia bildades 2010 och är helägt av svenska staten. Swedavia äger, driver och utvecklar det nationella basutbudet av 10 flygplatser i Sverige. Tillsammans bildar flygplatserna ett nätverk som knyter samman Sveriges regioner, samtidigt som de också är en bro till och från världen utanför. Under 2017 reste totalt 41,9 miljoner passagerare till och från Swedavias flygplatser. Swedavias flygplatser ska även vara Skandinaviens viktigaste mötesplatser. Bolaget ska vara en internationell förebild inom hållbarhet och en tillväxtmotor för hela Sverige. Swedavia har som mål att den egna verksamheten inte ska släppa ut någon fossil koldioxid år 2020. Som första företag i världen köper Swedavia biobränsle motsvarande förbrukningen vid samtliga av bolagets tjänsteflygresor.

Mattias Ljunggren

Projektledare för F2J

14 + 3 =

Pin It on Pinterest

Share This